Beslutat i kommunfullmäktige 12 december 2017

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 12 december bland annat att godkänna nämndens styrkort 2018 avseende de mål och mätetal som är specifika för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade också om och hur finansiering gällande Helsingborgs stads genomförande av SM-veckan under sommaren 2018 ska ske.

Med anledning av att den nya kommunallagen börjar gälla den 1 januari 2018, har ett förslag till reviderat reglemente för Helsingborgs stads revisorer tagits fram och detta beslutade kommunfullmäktige godkänna vid mötet.

Blågröna Helsingborg vill att staden ska kunna visa sin uppskattning för personer som gör särskilt betydelsefulla insatser som har ett värde för Helsingborg och föreslår därför att ett hederstecken inrättas för att kunna delas ut till personer vars insatser har varit nytta eller glädje för stadens invånare, näringsliv eller besökare. Kommunfullmäktige beslutade också vid mötet att inrätta Helsingborgs stads hederstecken i enlighet med upprättade stadgar.

Läs protokollet i sin helhet på Helsingborgs stads diarier på nätet.