Hem

Här hittar du Helsingborgs stads mål och regler, program, planer, stadgar och andra dokument som styr verksamheten i kommunen.

Hämta hem och läs Så styrs Helsingborg – broschyr

Kommunens vision Helsingborg 2035 beskriver hur Helsingborg ska utvecklas de närmaste 20 åren. Den politiska majoriteten beslutar om uppdrag och mål för varje mandatperiod. Vårt ledningssystem är vår modell för att uppnå de politiska målen.

Helsingborgs stad och Sveriges alla kommuner agerar utifrån ett kommunalt självstyre och ramlagstiftning. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Därtill finns en kommunstyrelse, som brukar liknas vid ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. I kommunkoncernen ingår förutom nämnder och förvaltningar också helägda bolag (AB Helsingborgshem, Helsingborgs hamn AB, Öresundskraft AB och Helsingborg Arena och Scen AB) i stadens ansvarsområde.

Vision Helsingborg 2035

Helsingborg har en gemensam långsiktig vision, Helsingborg 2035. I Helsingborg vet vi vad vi vill med vår stad, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar plats – en magnet för kreativitet och kompetens. Helsingborg är helt enkelt staden för dig som vill något.

Helsingborg 2035 ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra i omvärlden ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. I nuläget är fokus på att visa vad vi redan idag gör för att ta tydliga steg i riktning mot Helsingborg 2035.

Helsingborg 2035 innehåller fem prioriterade områden som beskriver livet i Helsingborg om 20 år. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag.

Här kan du läsa mer om Helsingborg 2035.

Kommunkoncernens ledningssystem

Stadens nämnder och bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomisk tilldelning. Syftet med kommunkoncernens ledningssystem är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, både i egen regi, extern regi och i bolagen. Vårt ledningssystem är en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning. Det utgår från det politiska programmet för mandatperioden och siktar mot vision Helsingborg 2035 och hållbar utveckling.

Program för mandatperioden

Det politiska programmet för mandatperioden (fyra år) beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning. Programmet utgår från vision Helsingborg 2035. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens styrkort och bolagens ägardirektiv. Stadens mål och bolagens ägardirektiv är utgångspunkten när nämnder, bolag och verksamheter skapar sina mål och planer.

Program för mandatperioden 2015-2018.

Program för mandatperioden 2019-2022.

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att styra Helsingborg. Stadens politiker ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för nämnderna och staden som helhet. En viktig del i vår mål- och resultatstyrning är målkedjan, som innebär att koncernen har mål på olika nivåer. Målkedjan ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten och avspeglas i en tydlig koppling mellan stadens mål, nämndens/bolagsstyrelsens mål, verksamhetens mål och medarbetarens mål.

Med mål- och resultatstyrning avgränsar vi oss och fokuserar på våra mål och viktigaste resultat. Vårt arbete med mål- och resultatstyrning ska leda till bättre resultat för dem vi riktar oss till.

Här kan du läsa mer om stadens mål- och resultatstyrning.