Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016

Strategin ger uttryck för att Helsingborgs stad behöver fokuserar arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka stadens attraktionskraft och därmed öka inflyttningen och mängden arbetstillfällen. Arbetet ska bidra till höjandet av kunskapsnivån och omvandlingen av näringslivsstrukturen.