Riskhanteringspolicy

Denna policy gäller för all kommunal verksamhet och är grunden för det aktiva riskhanteringsarbete som skall bedrivas inom samtliga förvaltningar i Helsingborgs stad. Med riskhantering avses de aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador på egendom och tillgångar som stadens verksamheter kan vålla eller drabbas av.