Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering

Helsingborgs stad ska, inom alkohollagens ram, utforma riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna kompletterar och anpassar alkohollagens bedömningsgrunder till de lokala förutsättningarna. Syftet med dessa riktlinjer är att skapa förutsägbarhet för om ett serveringstillstånd kan komma att beviljas och att även se till att alla ärenden rörande serveringstillstånd behandlas lika.