Renhållningsordning 2012

Enligt Miljöbalkens ska varje kommun ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla lokala föreskrifter kring kommunens avfallshantering.Till renhållningsordningen ska det även finnas en avfallsplan med uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I Helsingborg är den en bilaga till renhållningsordningen. Renhållningsordningen innehåller alltså kommunala bestämmelser när det gäller avfallshanteringen i Helsingborg. Här kan verksamhetsutövare, privatpersoner med mera se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Det är också kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen i kommunen och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.