Program för de nationella minoriteternas rättigheter

Programmet beskriver hur Helsingborgs stad ska medverka till att personer som bor i Helsingborg och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Helsingborgs stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna ska vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden.