PM klimatanpassning

I denna PM fördjupas och utvecklas frågan om klimatförändringen i förhållande till hur frågan beskrivs i Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, och ska ses som en del i Helsingborgs långsiktiga planering.