Översiktsplan 2010 – huvuddokument

Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark och vattenanvändning eller bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen.
I Helsingborgs översiktsplan presenteras strategier, principer och initiativ kring Helsingborgs utveckling. ÖP 2010 riktar in sig på att förmedla ett strategiskt budskap kring Helsingborgs utveckling och ger motiven för ställningstagande gällande planläggning och ska öppna för större förståelse kring varför vissa beslut fattas. ÖP 2010 gör att medborgare och intressenter kan få svar på vad som prioriteras och förväntas– och motiven för dessa. ÖP 2010 ska också fungera som gemensam plattform för Helsingborgs utveckling.