Näringslivsprogram

Syftet med programmet är att utifrån stadens mål och ambitioner på koncernnivå förtydliga riktning och prioriteringar i det stadsgemensamma näringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet för att uppnå de strategiska målen.

Programmet är framtaget stadsgemensamt och tillsammans med näringslivsorganisationer, företag och företagare. Programmet ska visa näringslivet och andra intressenter stadens prioriteringar och inriktningar för näringslivsutveckling för åren 2016-2019.