Mark- och boendeprogram

Programmet prioriterar stadens utbyggnad och slår fast viljeinriktningar för bostadsförsörjning samt beskriver hur staden arbetar med markanvisning. Genom att ha tydliga prioriteringar och viljeinriktningar skapar vi en transparent, hållbar och inkluderande utbyggnad av Helsingborg. Programmet syftar också till att vara stadsövergripande och vill inbegripa och inspirera kring Helsingborgs utveckling.