Inköps- och upphandlingspolicy

Policyn anger de bindande principer som, utöver gällande rätt, skall tillämpas vid all anskaffning. Det övergripande målet vid all anskaffning är att åstadkomma en miljömässig, socialetisk och totalekonomisk god, långsiktig och hållbar utveckling för stadens invånare. All anskaffning av varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner ska oavsett värde föregås av upphandling i enlighet med svensk lagstiftning och de grundläggande EG-rättsliga principerna.