Grönstrukturprogram sid1-47

Helsingborgs översiktsplan ÖP 2010 lägger grunden till en rullande översiktsplaneprocess som innebär frågor av allmän och övergripande karaktär ska utredas vidare. Målsättningen är att med tydliga övergripande strategier kan översiktsplanen kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument utifrån olika aspekter allteftersom behovet uppstår.
Grönstrukturprogrammet är ett kunskapsunderlag för att med helhetsperspektiv lättare kunna beakta och förbättra gröna värden i den fortsatta stadsutvecklingen i Helsingborgs stad.