Finanspolicy Helsingborgs Stads samlade verksamhet

Finanspolicyn omfattar finansverksamheten inom stadens samlade verksamhet, med vilken avses Helsingborgs stad med helägda bolag och andra bolag i kommunkoncernen. Med finansverksamheten avses finansiering, utlåning, borgen, skuldförvaltning, likviditets-hantering, tillgångsförvaltning, valutahantering och därtill hörande likvidflöden. Finansverksamheten omfattar även Helsingborgs stads stiftelse- och donationsförvaltning.

Som ett komplement till finanspolicyn finns, av kommunstyrelsen utfärdade, finansiella riktlinjer omfattande Helsingborgs stad och Helsingborgs stads förvaltning AB (HSFAB) samt placeringsriktlinjer för Helsingborgs stads stiftelse- och donationsförvaltning.