Energistrategi för 2035

Energistrategin är en del i arbetet med att uppnå stadens övergripande målsättningar och visioner. Syftet med energistrategin är att skapa en samlad bild av energiförsörjning och energianvändning inom kommunen som geografiskt område. Den ska peka på förutsättningar för en energiomställning i mer hållbar riktning, ge handlingsberedskap och underlätta beslutsfattande i dessa frågor. Ett annat syfte är att öka samverkan mellan de förvaltningar och bolag som arbetar med energifrågor på olika sätt.