Central krishanteringsplan 2011

Krishanteringsplanen beskriver kommunens ansvar inför och vid extraordinära händelser. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.