Biblioteksplan 2016-2019

Biblioteksplanen beskriver bibliotekens riktning och den övergripande målsättningen under åren 2016-2019. Planen ska årligen kopplas samman med och följas upp i de berörda verksamheternas mål- och resultatstyrning.

En biblioteksplan är ett lagstadgat styrdokument som varje kommun ska ha. I Helsingborg är biblioteksplanen en brygga mellan stadens vision Helsingborg 2035 och det dagliga arbetet i biblioteken. Utifrån Helsingborgs stads riktlinjer för styrdokument utgör biblioteksplanen till sitt innehåll och syfte ett program. I enlighet med bibliotekslagen används istället begreppet biblioteksplan.