Plan för bredbandsutbyggnad

Plan för bredbandsutbyggnad är ett aktiverande styrdokument som tydliggör Helsingborgs stads åtgärder, ansvar, tidsramar och ambitioner för bredbandsutbyggnad. När vi har genomfört dessa åtgärder har vi tagit ytterligare steg mot visionen om Helsingborg 2035.

Bredband är ett samlingsnamn för teknik som tillåter snabba datakommunikationer. Det finns flera olika sätt att tillhandahålla bredband, till exempel via fiber, el-, tele- och tv-kabel. År 2020 ska alla invånare och företag ha tillgång till bredband med höga hastigheter och bra täckning.

Riktlinjer styrdokument

I riktlinjerna beskrivs begrepp, hierarki och utformning av Helsingborgs stads styrdokument. Verksamheterna i Helsingborgs stad styrs bland annat av en rad styrdokument som vi själva har antagit. En fast terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten underlättar både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som skall förstå och använda dem i verksamheterna.

Placeringsriktlinjer för Helsingborgs stads stiftelse och donationsförvaltning

Inom Helsingborgs stad förvaltas ca 160 stycken stiftelser. Syftet med placeringsriktlinjerna är att ange inriktning och ramar för stiftelseförvaltningens tillgångar, bland annat med avseende på organisation och ansvarsfördelning, administration, utdelningspolicy och riskhantering.

Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering

Helsingborgs stad ska, inom alkohollagens ram, utforma riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna kompletterar och anpassar alkohollagens bedömningsgrunder till de lokala förutsättningarna. Syftet med dessa riktlinjer är att skapa förutsägbarhet för om ett serveringstillstånd kan komma att beviljas och att även se till att alla ärenden rörande serveringstillstånd behandlas lika.

Finansiella riktlinjer för Helsingborgs stad och Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att inom ramen för finanspolicyn fastställa finansiella riktlinjer för Helsingborgs stad och Helsingborgs stads förvaltning AB (HSF AB). De finansiella riktlinjerna ska förtydliga principerna i finanspolicyn samt ange hur målsättningarna med finansverksamheten ska uppnås.

Riskhanteringspolicy

Denna policy gäller för all kommunal verksamhet och är grunden för det aktiva riskhanteringsarbete som skall bedrivas inom samtliga förvaltningar i Helsingborgs stad. Med riskhantering avses de aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador på egendom och tillgångar som stadens verksamheter kan vålla eller drabbas av.

Policy och riktlinjer mot mutor i Helsingborgs stad

Anställda och förtroendevalda kan dagligen komma i kontakt med ett stort antal människor och företag. Vid dessa kontakter kan anställda eller förtroendevalda bli erbjudna förmåner eller bli utsatta för påverkan av olika slag. För att motverka förekomsten av mutor inom stadens verksamheter har en policy med tillhörande riktlinjer tagits fram.

Medarbetar- och ledarpolicy

Det övergripande syftet för oss som medarbetare och ledare i Helsingborg stad är att tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadensinvånare i livets olika skeden. För att lyckas måste var och en av oss ha både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetar- och ledarskap.

Konkurrenspolicy

Det övergripande syftet med konkurrensutsättning är att uppnå en ökad mångfald och valfrihet, med rätt kvalitet till lägsta totalkostnad. Därutöver kan konkurrensutsättning utgöra ett effektivt verktyg för kvalitets- och kostnadsstyrning av kommunens verksamhet, genom att den egna verksamheten jämförs och bedöms med omvärlden

I detta syfte skall konkurrensutsättning och alternativa driftsformer (avknoppning, föreningsdrift, driftentreprenader) stimuleras. Målsättningen är att tillföra nya kvaliteter, stimulera entreprenörskap och effektivisera den kommunala verksamheten.

Kommunikationspolicy

Denna policy visar inriktning samt ger direktiv för hur vi kommunicerar i Helsingborgs stad. Samtidigt syftar den till att generera värden och lyfta dialogens betydelse både internt och externt.