Översiktplaner

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej.